Общи Условия – Съвместна Инвестиция

Използването на нашия уебсайт от Ваша страна се регулира от настоящите правила и условия („Условия за ползване“), както и от Политиката за поверителност и други правила за работа, публикувани на нашия уебсайт bolgarcapital.com, долу наричан „уебсайт“ или „сайт“ или представени на Вас индивидуално по време на процеса относно използването на уебсайта от Ваша страна (наричани заедно „Условията“).

Условията уреждат Вашето използване на уебсайта и „Болгар Капитал” АД си запазва правото да актуализира или замени Условията по всяко време без писмено или устно предизвестие.

Съветваме Ви винаги да преглеждате Условията за всякакви промени, когато посещавате уебсайта, дори ако не сте получили известие за промени, тъй като сте обвързани с тях, дори ако не сте ги прегледали.

Разглеждането и/или използването на уебсайта преди или след направата на промени означава и се счита за пълно приемане на Условията от страна на потребителя.

Ако в даден момент не желаете да бъдете обвързани с Условията, трябва незабавно да излезете от информационната система и да спрете да използвате уебсайта.

Какво трябва да знаете преди да използвате уебсайта?

Болгар Капитал” АД не е брокер-дилър или агент, който пласира ценни книжа. В нито един момент „Болгар Капитал” АД не дистрибутира, не съветва, не купува, не продава или по друг начин не извършва транзакции с безналични ценни книжа, регулирани от фондовите пазари или от законодателството регулиращо търговията с безналични ценни книжа. „Болгар Капитал” АД не приема, не държи и не прехвърля парични средства или ценни книжа. „Болгар Капитал” АД не гарантира, постигането на печалба, посредством направените инвестиции, ако същите бъдат осуетени от обективни фактори. Показването на предишни финансови и оперативни резултати не е гаранция за тяхното повторение в бъдещето.

Болгар Капитал” АД не е личен финансов консултант.

Болгар Капитал” АД и неговите служители, независимо дали чрез уебсайта или по друг начин, не предоставят лични финансови съвети, заеми или кредити, банкиране, финансови продукти, застраховки, данъчни съвети, правни съвети или въобще финансови услуги от всякакъв вид.

Болгар Капитал” АД не гарантира никакви резултати на никого. Всички потребители на уебсайта носят отговорност за вземането на собствени решения за използване на уебсайта и за всяка дейност, извършена на уебсайта, включително без ограничение регистрация и правене на инвестиция или друго.

Регистрация на потребител

Ако приемате Условията от името на организация или юридическо лице, а не в лично качество, вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да приемете Условията от името на тази организация или юридическо лице и да го обвържете с настоящите Условия.

Ако желаете да сте потребител във вашето лично качество, следва да имате предвид, че само реални лица на или над 18 години могат да се регистрират за акаунт и да използват уебсайта. „Болгар Капитал“ АД не поема отговорност при използване на уебсайта от страна на непълнолетни лица.

Регистрирането на акаунт в уебсайта не поражда ангажимент или задължение за регистрирания потребител да прави каквито и да е инвестиции или да търси инвестиции. Цялата информация, която предоставяте на уебсайта, трябва да бъде вярна, точна и пълна във всички съществени аспекти. Нашият процес на регистрация може да използва технология за валидиране на трети страни, включително тези, предоставени от сайтове за социални медии на трети страни, за да се опита да потвърди вашата квалификация за използване на уебсайта. „Болгар Капитал” АД може да отхвърли всяко заявление за регистрация на физическо лице или организация или юридическо лице поради невъзможност да се постигне валидиране чрез наличните методи или по друг начин да се изпълнят изискванията за регистрация на уебсайта. Ако Вашата регистрация бъде използвана от трето лице, по причини, за които „Болгар Капитал“ АД няма вина, дружеството не носи отговорност.

Задължения на потребител с регистриран акаунт

Посоченият, който има регистриран акаунт, е единственото лице, което може да използва акаунта и той не може да бъде прехвърлян на други лица. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на Вашето потребителско име и парола и периодично да променяте паролата си, за да поддържате сигурността на акаунта си. Ако имате притеснения, че Вашето потребителско име или парола може да са били компрометирани и подозирате, че е извършен неоторизиран достъп до Вашия акаунт в уебсайта на „Болгар Капитал“ АД, трябва незабавно да се свържете с отдела за техническа поддръжка на „Болгар Капитал” АД чрез защитен метод през използването на предоставения модул за връзка на уебсайта или чрез входиране на имейл към tech@bolgarcapital.com. В случай на компрометиран акаунт, използването на модула за връзка с технически отдел от Вашия акаунт в уебсайта може да не бъде най-сигурният начин за връзка с техническия отдел, за което „Болгар Капитал“ АД не носи отговорност.

Ограничения за използване на съдържанието

Може да използвате уебсайта и неговите видеоклипове, уебинари, изображения, инфографики, сигнали, текст, статии, оценки, контролни списъци, формуляри, оценки, дизайн, данни, изходен код, анализи, снимки, софтуер, търговски марки, авторски права и друга информация ( „Съдържание“) само за законните и предвидени цели, изрично и писмено разрешени от „Болгар Капитал” АД. Ако осъществите достъп до този уебсайт извън обема позволен от нормативната уредба и настоящите Условия, Вие носите цялата отговорност за действията си. Всяка злоупотреба или неоторизирано използване на сайта и неговото съдържание или други нарушения на Условията могат да нарушат Приложимото законодателство (вижте по-долу), включително без ограничение разпоредбите на ЕС и приложимите държавни закони за ценни книжа, закони за авторското право, търговски марки, закони за неприкосновеност на личния живот, закони за публичност, кражба на самоличност и др. Във всички тези случаи „Болгар Капитал” АД е упълномощен да прекрати Вашия акаунт и достъп до уебсайта по всяко време и без предизвестие и да ви докладва на съответните органи и други заинтересовани страни, за което можете да подлежите на наказание чрез лишаване от свобода или финансови сакции.

Сметки на бъдещи инвеститори

Всяко физическо или юридическо лице, което обмисля да направи инвестиция, инвестира на свой собствен риск. Всяка инвестиция носи риск да загубите част или цялата си инвестиция.

Никое съдържание на уебсайта не замества извършването на собствена надлежна проверка, упражняването на добра преценка и търсенето на финансов, инвестиционен, данъчен или правен съвет от квалифицирани и лицензирани професионалисти, познаващи Вашите лични обстоятелства.

Всички регистрирани финансови, юридически, физически или данъчни представители или фирми, работещи за или с „Болгар Капитал” АД и комуникиращи с Вас или потребителите като цяло чрез уебсайта, не са Ваши лични съветници и нямат информация за Вашите лични обстоятелства и всичко, което публикуват, включително всяка една Ваша кореспонденция, писмено или устно, е само за информационни цели и може да не е точна за Вашата ситуация и Вие се съгласявате, че няма да разчитате на Съдържанието на уебсайта при вземането на финансови или други лични решения относно инвестиция или потенциалните правни, данъчни или финансови последици от такива действия.

Насърчаваме Ви да потърсите личен професионален съвет от квалифицирани и лицензирани специалисти в сферата на финансите, бизнеса и инвестициите преди да предприемете мерки за съвместна инвестиция с „Болгар Капитал“ АД, използвайки уебсайта на компанията или по други канали, тъй като „Болгар Капитал“ АД не носи отговорност за Вашите лични решения и не гарантира постигането на предишни или по-добри резултати.

Такси и комисионни

Ако се наложи да върнем инвестиции, направени чрез уебсайта по някаква причина, като например несъответствия във Вашите имена, името на юридическо лице, банкова информация, адрес, ЕГН/ЕИК, дата на раждане и други ключови лични данни, може да Ви бъде начислена невъзстановима такса за обработка на информацията, връщане на сумата, административни такси или други, с които се съгласявате. Ако Вашата кандидатура не премине през процеса на първична проверка, невъзстановимата такса за обработка ще бъде задържана и остатъкът от вашите средства ще бъде върнат, след което ще получите фактура на посочения от Вас електронен адрес (email) в рамките на 5 работни дни за удържаната такса независимо от нейния вид.

Такси и комисионни се дължат и при последяващи промени, настъпили по Ваша вина или желание, което може да включва, но не се ограничава до смяна на адрес, смяна на банкова сметка, смяна на лични данни след предоставяне на писмено доказателство и др., като размерът им се определя съгласно тарифа за таксите и комисионните в „Болгар Капитал” АД, която е публикувана на bolgarcapital.com/fees, като за промени в различните цени и тарифи „Болгар Капитал“ АД няма отговорност да уведомява писмено потребителите на уебсайта.

Инвестирането е на Ваш собствен риск, като всяка възвръщаемост и/или хипотетични прогнози могат да не са отражение на действителното бъдещо състояние на компанията и нейните обороти и печалби, както и на разпределените дивиденти и увеличението на оценката на дружеството „Болгар Капитал“ АД. Предишна показана и/или рекламирана възвръщаемост може да отразява представянето на активите за ограничен период от време по време на период на екстремна пазарна активност или други фактори, за които „Болгар Капитал“ АД не носи отговорност и върху, които няма контрол. Не се предоставя никаква гаранция, че дадена инвестиция или комбинация от инвестиции, съвместно с „Болгар Капитал“ АД ще доведе до постигане на представените на уебсайта и/или в рекламни материали възвращаемости и печалби за инвеститорите.

Прекратяване на акаунт на уебсайта на „Болгар Капитал“ АД

Болгар Капитал” АД може да спре или прекрати акаунта Ви и възможността Ви да използвате уебсайта по всяко време по каквато и да е законна причина или при нарушаване на текущите Условия, както и останалите, качени и упоменати на уебсайта, като „Болгар Капитал” АД не поема никаква отговорност за каквато и да е вреда, която може да бъде причинена, пряко или непряко, от такова спиране или прекратяване на достъпа. С използването на уебсайта и съдържанието му Вие се съгласявате, че съдържанието не може да бъде копирано, възпроизвеждано, разпространявано, препубликувано, показвано, публикувано или предавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без изричното предварително писмено съгласие от страна на оторизиран имейл на „Болгар Капитал” АД, който е един от следните – office@bolgarcapital.com – или съответния лицензодател. Използването на Съдържанието от сайта, включително чрез свързване, рамкиране или отразяване за каквито и да е цели, е забранено без изричното предварително писмено съгласие от страна на оторизиран имейл от „Болгар Капитал” АД, поредица, от които са споменати по-горе.

Болгар Капитал” АД не гарантира, че уебсайтът, неговото Съдържание или услугите, предоставени или предлагани на уебсайта ще бъдат непрекъснати, навременни или без вируси или грешки.

Вие се съгласявате да не променяте, повреждате, прекъсвате, дезактивирате, претоварвате, влошавате, променяте или да се намесвате в употребата, функциите, работата, сигурността или поддръжката на уебсайта или правата или използването на уебсайта от друго лице или субект по какъвто и да е начин.

Болгар Капитал” АД, неговите служители, изпълнители, съветници, доставчици, агенти, представители и други не носят отговорност за всякакви загуби и щети, претърпени от Вас по какъвто и да е начин независимо как са причинени, произтичащи от или свързани с използването на уебсайта от ваша страна.

Отказ от отговорност, изключения и ограничения на отговорността

Уебсайтът и неговото съдържание се предоставят на база „както е“ и „както е налично“ и използването на уебсайта по всякакъв начин е на Ваш собствен риск. В най-пълната степен, позволена от закона, „Болгар Капитал” АД не гарантира и изрично изключва всички гаранции, изрични или косвени, относно уебсайта и неговото съдържание и професионални услуги, независимо че са предоставяни от „Болгар Капитал” АД, нашите представители, нашите клиенти, съветници, инвеститори или други трети лица, включително във връзка с всякакви неточности, грешки или пропуски в уебсайта, неговото съдържание, финансови съвети и/или маркетингови материали. „Болгар Капитал” АД не носи отговорност за щети, произтичащи от или във връзка с Вашето потребление или недостъпност на уебсайта и неговото съдържание, включително загуба на пари, невъзможност за приключване на инвестиция, спиране или прекратяване на Вашия акаунт и за други щети, причинени на Вашия компютър, компютърен софтуер, системи, програми и данните в тях. При никакви обстоятелства „Болгар Капитал” АД или представители, съветници и продавачи няма да носят отговорност за каквито и да е щети, включително, специални, наказателни, преки, непреки, случайни, произтичащи или други щети (включително, без ограничение, пропуснати печалби или прекъсване на бизнеса, съвместна работа и др.) от всякакъв вид независимо дали при действие по договор или небрежност, произтичащи или свързани по какъвто и да е начин с използването или невъзможността за използване от някоя страна на уебсайта, съдържанието му или уебсайт на трета страна, към която е свързан сайтът на „Болгар Капитал“ АД, или във връзка с всякаква повреда в изпълнението, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, закъсняване в работата или предаването, компютърен вирус или повреда във връзката или системата, дори и ако бъдете уведомени за възможността за такива щети, загуби или разходи.

Приложимо право

Мястото за всеки спор, произтичащ от вашето използване на уебсайта, ще бъде в Република България. „Болгар Капитал” АД декларира, че уебсайтът се управлява в съответствие със законите на Република България. Ако се намирате извън Република България, Вие разглеждате този уебсайт и влизате в него на свой собствен риск и инициатива.

Този уебсайт и съдържанието, публикувано на него или предоставено чрез него, не представляват оферта или покана и не могат да се третират като оферта или покана: (i) във всяка юрисдикция, където такава оферта или покана е против закона;

(ii) на всеки, към когото е незаконно да се прави такова предложение или молба;

(iii) ако лицето, което прави офертата или молбата, не е квалифицирано да го направи.

Всички ценни книжа, които могат да се предлагат на уебсайта, могат да се търгуват само в определени юрисдикции. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е единствено Ваша отговорност да сте запознати с приложимите закони и разпоредби на Вашата страна и Република България.

Ако някое от Условията се счита за невалидно или неприложимо по някаква причина (включително, но не само изключенията и ограниченията, посочени по-горе), тогава невалидната или неприложима разпоредба ще бъде отделена от Условията и останалите Условия ще продължат да се прилагат.

Електронни парични преводи

Болгар Капитал” АД обработва електронни преводи на средства (EFT) като ефективен метод за получаване на суми от инвеститори, за закупуване и обратно изкупуване на инвестиции и за възстановяване на средства на инвеститорите. ЕПС се обработват чрез средствата, описани по-долу:

Банков Превод

Споразумение за електронни парични преводи и разкриване

Това Споразумение за електронни парични преводи и разкриване на информация е договорът, който покрива вашите и нашите права и отговорности по отношение на услугите за ЕПС, предлагани ви от „Болгар Капитал“ АД. В това Споразумение думите „Вие“, „Ваш“ и „Ваши“ се отнасят за всяко лице, което се регистрира в уебсайта на „Болгар Капитал“ АД и го използва, за да участва в предложения, инвестиции или други партньорства. Думите „ние“, „нас“ и „наш“ обозначават „Болгар Капитал“ АД.

EFT са електронно инициирани преводи на пари от Вашата банкова сметка или на кредитна/дебитна карта, които използвате на уебсайта, за да работите с него и които ви позволяват да участвате в предложенията на „Болгар Капитал“ АД. Използвайки която и да е услуга на „Болгар Капитал“ АД, Вие се съгласявате с правилата и условията в това Споразумение и всички изменения за предлаганите ЕПС услуги. За да използвате функцията за плащане на „Болгар Капитал“ АД, Вие ни разрешавате да споделяме Вашата самоличност, данни за банкова сметка и данни за сметка на кредитна карта с банкови и финансови институции, брокери, регистриран в Комисията за ценни книжа и борси, Националната Агенция за Приходите, както и всякакви други свързани с процеса на инвестиция, на работа с уебсайта, на последващи стъпки след инвестиция институции и/или лица. Вие приемате, че ще имате достъп и ще носите отговорност за управлението на данните за Вашата банкова сметка и данните за кредитната/дебитната си карта чрез уебсайта. Вие също така упълномощавате нас и и всички свързани институции и/или лица да работим с Ваши лични данни и да ги предоставяме при нужда към други институции и/или лица с цел осъществяване на процесите на работа. Вие потвърждавате, че никой от „Болгар Капитал“ АД или свързаните с нас институции и/или лица няма да носи отговорност за каквито и да било загуби, разноски или разходи, произтичащи от EFT услуги, предоставени чрез Вашето използване на „Болгар Капитал“ АД.

Искате ли да Получавате ЕКСКЛУЗИВНИ Предложения и Ценна Информация за Инвестициите и Финансите?

Гарантирайте си професионален анализ от първа ръка от най-добрите професионалисти в недвижимите имоти на българския пазар за недвижимите имоти, финансовия свят и икономиката, ексклузивни предложения от "Болгар Капитал" АД и актуализации за развитието на компанията!

Поздравления! Успешно се записахте за нашия ексклузивен имейл бюлетин! Очаквайте много интересна и полезна информация на Вашия имейл! Приятно прекарване в сайта на Болгар Капитал АД!